Thông báo về việc chi tiền học bổng cho học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2018-2019

Thông báo về việc chi tiền học bổng cho học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2018-2019

Thông báo chi học bổng >>>Link xem thông báo chi học bổng

Danh sách chi học bổng >>>Link xem danh sách chi học bổng

Danh sách chi học bổng khoa Cơ khí >>>Link xem danh sách chi học bổng khoa cơ khí