Thông báo về việc chi tiền học bổng cho học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2018-2019

Thông báo về việc chi tiền học bổng cho học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2018-2019 Thông báo chi học bổng >>>Link xem thông báo chi học bổng Danh sách chi học bổng >>>Link xem danh sách Chi tiết…

QĐ590: Về việc điều chỉnh, bổ sung quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế, quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

Bấm vào link để xem >> Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế, quy chế kiểm tra, thi, Chi tiết…