• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

07:31 | 31/01/2021
Thông báo nghỉ học để phòng dịch bệnh Covid-19 Thông báo nghỉ học để phòng dịch bệnh Covid-19
05:01 | 22/01/2021
Thông báo tiếp tục tăng cường thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương thông báo đến toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh, sinh viên, học viên (HSSV) trong Trường tiếp tục tăng cường thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng dịch bệnh COVID-19