• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

Thông báo về việc đình chỉ thi, kiểm tra kết thúc môn học các môn Văn hóa Trung học phổ thông

01:38 | 30/11/2023

Danh sách học sinh chưa nộp tiền Văn hóa bổ sung:

          DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA NỘP TIỀN VHBS 
                     
          Số tt Số tài khoản Tên học sinh Ngày sinh Lớp  Số tiền
          1 IEDUVHQ212101029VH TA QUOC AN 30/09/2005 K21VH1 400000
          2 IEDUVHQ212104102VH NGUYEN THAI BAO 08/11/2005 K21VH1 400000
          3 IEDUVHQ212101002VH NGUYEN BAO ANH 30/11/2006 K21VH1 400000
          4 IEDUVHQ212104109VH NGUYEN NGOC GIANG DONG 22/12/2005 K21VH1 400000
          5 IEDUVHQ212101012VH VO VAN KIET 10/07/2005 K21VH1 400000
          6 IEDUVHQ212101014VH NGUYEN DANH LAM 05/10/2006 K21VH1 400000
          7 IEDUVHQ212104119VH DINH VAN HUNG 12/06/2006 K21VH1 400000
          8 IEDUVHQ212101016VH NGUYEN THANH NHAT 09/02/2006 K21VH1 400000
          9 IEDUVHQ212101018VH LY HUNG PHAT 10/09/2006 K21VH1 400000
          10 IEDUVHQ212104123VH LE QUANG HUY 04/04/2006 K21VH1 400000
          11 IEDUVHQ212101021VH NGUYEN HUU TAI 13/12/2006 K21VH1 400000
          12 IEDUVHQ212104329VH TRAN THAI LOC 29/09/2006 K21VH1 400000
          13 IEDUVHQ212101027VH NGUYEN HOANG VIET 23/10/2006 K21VH1 400000
          14 IEDUVHQ212104144VH PHAM THANH SON 31/10/2006 K21VH1 400000
          15 IEDUVHQ212104350VH NGUYEN THANH QUANG TRUONG 08/09/2006 K21VH1 400000
          16 IEDUVHQ212104147VH TRAN THANH TIEN 20/02/2006 K21VH1 400000
          17 IEDUVHQ212104250VH VO ANH TUAN 20/02/2006 K21VH1 400000
          18 IEDUVHQ212104307VH VUONG CHI BAO 23/11/2006 K21VH2 400000
          19 IEDUVHQ212104317VH HUYNH TRONG HIEU 26/10/2004 K21VH2 400000
          20 IEDUVHQ212108017VH LE NGOC MINH 07/08/2006 K21VH2 400000
          21 IEDUVHQ212104223VH NGUYEN PHAM NHAT HUY 11/02/2005 K21VH2 400000
          22 IEDUVHQ212108026VH CHIEM NGOC SANG 28/11/2006 K21VH2 400000
          23 IEDUVHQ212104227VH LAI HOANG KHIEM 23/11/2005 K21VH2 400000
          24 IEDUVHQ212104237VH NGUYEN VO MINH QUAN 28/05/2006 K21VH2 400000
          25 IEDUVHQ212104249VH LE NGUYEN THANH TUAN 18/11/2006 K21VH2 400000
          26 IEDUVHQ212103028VH HUYNH TRUONG THO 20/10/2004 K21VH3 400000
          27 IEDUVHQ212103029VH HUYNH GIA HUY 19/05/2005 K21VH3 400000
          28 IEDUVHQ212103030VH NGO BA PHUC 23/11/2006 K21VH3 400000
          29 IEDUVHQ212103004VH HOANG ANH DUNG 20/11/2006 K21VH3 400000
          30 IEDUVHQ212104204VH NGUYEN DINH CHUONG 15/10/2005 K21VH3 400000
          31 IEDUVHQ212103005VH PHAM HOANG DUONG 30/08/2006 K21VH3 400000
          32 IEDUVHQ212104306VH NGUYEN NGOC BAO 15/10/2006 K21VH3 400000
          33 IEDUVHQ212103006VH MAI QUOC DUY 05/05/2006 K21VH3 400000
          34 IEDUVHQ212104208VH NGUYEN ANH DUY 21/09/2005 K21VH3 400000
          35 IEDUVHQ212103011VH HOANG BA NGUYEN KHANG 16/10/2006 K21VH3 400000
          36 IEDUVHQ212103012VH TRUONG PHUOC LOC 27/09/2006 K21VH3 400000
          37 IEDUVHQ212103015VH BAO LE NGOC PHONG 13/12/2003 K21VH3 400000
          38 IEDUVHQ212103018VH TRAN DINH SINH 08/08/1999 K21VH3 400000
          39 IEDUVHQ212103020VH DINH HUU TOAN 20/05/2006 K21VH3 400000
          40 IEDUVHQ212104220VH TA QUANG HUNG 08/10/2006 K21VH3 400000
          41 IEDUVHQ212103021VH BUI HUU TRONG 23/09/2003 K21VH3 400000
          42 IEDUVHQ212103022VH NGUYEN VAN TRUONG 19/03/2006 K21VH3 400000
          43 IEDUVHQ212104324VH DO KHANG HY 19/09/2005 K21VH3 400000
          44 IEDUVHQ212103024VH DO ANH TUAN 29/07/2006 K21VH3 400000
          45 IEDUVHQ212104226VH NGUYEN PHUC KHANH 01/03/2006 K21VH3 400000
          46 IEDUVHQ212104346VH NGUYEN CHI TAM 26/07/2005 K21VH3 400000
          47 IEDUVHQ212104352VH NGUYEN TUAN VU 03/10/2006 K21VH3 400000
          48 IEDUVHQ212107001VH NGUYEN KY AN 19/05/2006 K21VH4 400000
          49 IEDUVHQ212107063VH CHU THANH LONG 06/07/2006 K21VH4 400000
          50 IEDUVHQ212107066VH NGUYEN CHI HAO 18/09/2005 K21VH4 400000
          51 IEDUVHQ212107002VH NGUYEN HUU DUNG ANH 19/05/2005 K21VH4 400000
          52 IEDUVHQ212107003VH VO VAN BI 01/04/2005 K21VH4 400000
          53 IEDUVHQ212107006VH NGUYEN TAN CUONG 30/07/2004 K21VH4 400000
          54 IEDUVHQ212107012VH DINH VAN DUNG 14/07/2006 K21VH4 400000
          55 IEDUVHQ212107015VH HO THANH HIEP 08/04/2006 K21VH4 400000
          56 IEDUVHQ212107019VH TRAN MINH HUY 02/10/2005 K21VH4 400000
          57 IEDUVHQ212107029VH NGUYEN HOANG LONG 18/02/2006 K21VH4 400000
          58 IEDUVHQ212107031VH THAI HOAI NAM 02/10/2006 K21VH4 400000
          59 IEDUVHQ212107040VH NGUYEN MANH MINH QUAN 19/06/2005 K21VH4 400000
          60 IEDUVHQ212107047VH NGUYEN TRUNG TRI 16/07/2006 K21VH4 400000
          61 IEDUVHQ212107056VH NGUYEN HOANG ANH VU 05/08/2006 K21VH4 400000
          62 IEDUVHQ212110101VH NGUYEN XUAN AN 29/11/2006 K21VH5 400000
          63 IEDUVHQ212110160VH TRAN MY LY 17/10/2003 K21VH5 400000
          64 IEDUVHQ212110108VH PHAM NGOC THUY DUONG 07/06/2005 K21VH5 400000
          65 IEDUVHQ212110131VH TRUONG TRAN THANH NHU 12/10/2006 K21VH5 400000
          66 IEDUVHQ212110134VH NGUYEN THI HOANG PHUC 11/02/2006 K21VH5 400000
          67 IEDUVHQ212110146VH NGUYEN HA THANH THY 09/04/2006 K21VH5 400000
          68 IEDUVHQ212110154VH VO THI HUYEN TRINH 06/10/2005 K21VH5 400000
          69 IEDUVHQ212110201VH HUYNH GIA AN 03/01/2005 K21VH6 400000
          70 IEDUVHQ212110214VH NGUYEN MINH NGOC HIEN 19/05/2005 K21VH6 400000
          71 IEDUVHQ212110262VH TRAN GIA AU 03/12/2006 K21VH6 400000
          72 IEDUVHQ212110263VH VUONG DOAN HOAI THY 25/05/2006 K21VH6 400000
          73 IEDUVHQ212110204VH LE QUYNH ANH 08/10/2006 K21VH6 400000
          74 IEDUVHQ212110206VH LE THI HONG ANH 07/04/2006 K21VH6 400000
          75 IEDUVHQ212110211VH DO THI HUYNH GIAO 15/12/2005 K21VH6 400000
          76 IEDUVHQ212110213VH THAI THI NGOC HAN 12/05/2006 K21VH6 400000
          77 IEDUVHQ212110215VH LE THI THU HIEN 07/04/2006 K21VH6 400000
          78 IEDUVHQ212110216VH NGUYEN LE HOANG 22/07/2006 K21VH6 400000
          79 IEDUVHQ212110218VH MAI THI THU HUYEN 03/05/2003 K21VH6 400000
          80 IEDUVHQ212110219VH DOAN THI HUONG 29/01/2006 K21VH6 400000
          81 IEDUVHQ212110220VH NGUYEN HONG HUONG 11/10/2006 K21VH6 400000
          82 IEDUVHQ212110221VH NGUYEN THU HUONG 22/05/2006 K21VH6 400000
          83 IEDUVHQ212110224VH LE NGUYEN THANH MAI 16/07/2006 K21VH6 400000
          84 IEDUVHQ212110225VH NGUYEN THI NGOC MAI 29/06/2006 K21VH6 400000
          85 IEDUVHQ212110227VH TRAN HA MY 18/04/2006 K21VH6 400000
          86 IEDUVHQ212110228VH HUYNH THI THUY NGA 05/08/2006 K21VH6 400000
          87 IEDUVHQ212110232VH BUI NGUYEN THIEN NHAN 23/11/2006 K21VH6 400000
          88 IEDUVHQ212110238VH BUI MAI PHUONG 29/08/2006 K21VH6 400000
          89 IEDUVHQ212110240VH NGUYEN THI CAM TIEN 23/02/2006 K21VH6 400000
          90 IEDUVHQ212110241VH NGUYEN THI CAM TU 17/07/2006 K21VH6 400000
          91 IEDUVHQ212110243VH NGUYEN HUYNH QUOC THAI 28/11/2006 K21VH6 400000
          92 IEDUVHQ212110247VH NGUYEN VIET THINH 03/08/2005 K21VH6 400000
          93 IEDUVHQ212110248VH CAO MINH THU 24/04/2006 K21VH6 400000
          94 IEDUVHQ212110249VH TRAN ANH THU 25/05/2006 K21VH6 400000
          95 IEDUVHQ212110251VH NGUYEN KIEU TRANG 25/10/2006 K21VH6 400000
          96 IEDUVHQ212110252VH PHAM THI HUYEN TRANG 17/11/2006 K21VH6 400000
          97 IEDUVHQ212110254VH LE THI HUYEN TRAM 19/04/2006 K21VH6 400000
          98 IEDUVHQ212110255VH NGUYEN DUONG NGOC TRAM 17/03/2006 K21VH6 400000
          99 IEDUVHQ212110260VH HUYNH TO KIM VI 22/11/2006 K21VH6 400000
          100 IEDUVHQ182106020VH VU DINH NHAT 24/02/2003 K21VH7 400000
          101 IEDUVHQ212105107VH NGUYEN VAN BUU 01/01/2006 K21VH7 400000
          102 IEDUVHQ212105109VH DONG THANH DUY 09/11/2000 K21VH7 400000
          103 IEDUVHQ212105113VH NGUYEN VU ANH HAO 22/03/2005 K21VH7 400000
          104 IEDUVHQ212105118VH LE VAN GIA HUY 29/03/2006 K21VH7 400000
          105 IEDUVHQ212105122VH NGUYEN QUOC KIET 05/11/2006 K21VH7 400000
          106 IEDUVHQ212105248VH PHAN HUU LOC 04/09/2004 K21VH7 400000
          107 IEDUVHQ212105131VH NGUYEN LUONG BANG NANG 16/05/2005 K21VH7 400000
          108 IEDUVHQ212105137VH NGUYEN THANH PHUC 04/03/2006 K21VH7 400000
          109 IEDUVHQ212105145VH NGO MINH TUAN 08/09/2005 K21VH7 400000
          110 IEDUVHQ212105149VH NGUYEN PHI MINH TRI 05/11/2006 K21VH7 400000
          111 IEDUVHQ212105202VH HOANG GIA BAO 26/12/2006 K21VH8 400000
          112 IEDUVHQ212105207VH NGUYEN CONG DANH 02/08/2006 K21VH8 400000
          113 IEDUVHQ212105208VH NGUYEN DONG DAT 18/12/2005 K21VH8 400000
          114 IEDUVHQ212105209VH NGUYEN THANH DAT 31/10/2006 K21VH8 400000
          115 IEDUVHQ212105210VH NGUYEN HOANG HAI 01/08/2006 K21VH8 400000
          116 IEDUVHQ212105213VH TRAN VIET HIEU 18/01/2005 K21VH8 400000
          117 IEDUVHQ212105214VH GIANG THI NHU HOA 03/08/2004 K21VH8 400000
          118 IEDUVHQ212105215VH NGUYEN PHI HOANG 23/05/2005 K21VH8 400000
          119 IEDUVHQ212105217VH PHAN GIA HUY 03/03/2006 K21VH8 400000
          120 IEDUVHQ212105218VH LUONG GIA HUY 05/09/2006 K21VH8 400000
          121 IEDUVHQ192107120VH NGUYEN PHUC KHANG 01/01/2002 K21VH8 400000
          122 IEDUVHQ212105221VH NGUYEN HAI LINH 25/09/2006 K21VH8 400000
          123 IEDUVHQ212105223VH NGUYEN TAN LOC 16/08/2005 K21VH8 400000
          124 IEDUVHQ212105227VH LE MINH NHUT 20/03/2006 K21VH8 400000
          125 IEDUVHQ212105233VH NGUYEN TAN TAI 13/11/2006 K21VH8 400000
          126 IEDUVHQ212105234VH TU BUI HIEN TAM 17/01/2006 K21VH8 400000
          127 IEDUVHQ212105242VH NGUYEN PHUC THINH 02/04/2006 K21VH8 400000
          128 IEDUVHQ212105250VH LE NGOC VINH 20/08/2005 K21VH8 400000
             
 
  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác