• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

Thông báo về việc nộp học phí học khối lượng kiến thức văn hóa Trung học phổ thông khóa VI(K22) năm 2024

03:06 | 10/01/2024

Danh sách học sinh phải nộp học phí văn hóa THPT khóa VI K22 năm 2024

/Media/1/files/1899/ds%20ph%E1%BA%A3i%20n%E1%BB%99p%20hp%20vhbs%20kh%C3%B3a%20VI(K22)%20n%C4%83m%202024.xlsx

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác